Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

1. Definicje

1.1 KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.2. SPRZEDAWCA - Tadeusz Sikora prowadząca Szkółkę Roślin ozdobnych pod nazwą Ekolas

1.3. SKLEP ( Sklep internetowy) - serwis internetowy     www.sklep.swiat-roslin.pl    za pomocą KLIENT  może składać ZAMÓWIENIE

1.4. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy   Szkółką Roślin  Ekolas występującą również pod nazwą skróconą  Ekolas, zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego

1.5. ZAMÓWIENIE  oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.6. USTAWA o prawach konsumenta  –  ustawa  z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta                          (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.7. USTAWA o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.8. TOWAR produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

1.9. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin  określa  zasady  korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem    www.sklep.swiat-roslin.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.sklep.swiat-roslin.pl , prowadzony jest przez Szkółkę Roślin Ekolas

z siedzibą w Kiełpin 12    66-006 Zielona Góra  

2.4. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

2.5. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (biuro@swiat-roslin.pl), telefonicznie pod numerem 604 505 543, pisemnie listem na adres siedziby Sklepu.

2.6. Ceny prezentowane na stronie Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT

Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

2.7. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.

2.8. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

2.9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.swiat-roslin.pl, dokonać wyboru roślin, ich ilości a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym wybrać sposób zapłaty i dostawy.

3.2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia.

3.3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 97 2030 0045 1110 0000 0065 4370

- pobranie poprzez firmę kurierską.

 Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia).  Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

 Dokładne informacje o sposobach i kosztach dostawy znajdują się w zakładce WYSYŁKA na stronie Sklepu.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych i pełnych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

4.2. Każde zamówienie złożone poprzez Sklep jest dodatkowo weryfikowane przez system poprzez wysłanie wiadomości ze zwrotnym linkiem potwierdzającym zakup.

4.3. Realizację Zamówień rozpoczynamy po otrzymaniu e-maila potwierdzającego od Kupującego ze strony sklepu. W przypadku płatności przelewem – następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

4.4. Miejscem wysłania towaru przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

 

 5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1 Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce Formularz odstąpienia od umowy na stronie Sklepu

5.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5.4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

5.7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych Konsument wyraża zgodę za zwrot płatności na rachunek bankowy, którego numer zobowiązuje się podać na żądanie Sprzedawcy mające związek z odstąpieniem od umowy.

5.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

5.10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych.

6.1. Dane osobowe Kupującego, (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom nie związanym z realizacja zamówienia.

6.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych wyłącznie w celu realizacji zamówienia,w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

6.3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

6.4. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych, poprzez logowanie na swoje konto w sklepie

6.5 Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu . Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szkółką Roślin  Ekolas a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.3.Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 


 
 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl